เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
โครงสร้างหน่วยงาน (2)
โครงสร้างหน่วยงาน (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
• ยังไม่มีข้อมูล
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ดูทั้งหมด 
 
กฏหมายทั่วไป
ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 

สำนักปลัดเทศบาล

รายชื่อบุคลากรในหน่วยงาน


ว่าที่พันตรี สุริยะ กูลพิมาย
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายณัฐพัฒน์ กมลภพ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ


นายธรรมสาคร ทะนันชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางเบญจมาศ อินธิ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นางรติกร สุปินะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


จ่าเอกจักกฤษ กองตา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน


นางอัญชลี ช่างทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นายประวิทย์ ขุนซาง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน


นางสาวจารุมล แก้วรากมุข
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี


นางชญาภา โชคสกุลโสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสมศักดิ์ เชื้อเมืองพาน
พนักงานขับรถส่วนกลาง


นายรณชัย พรหมปัญญา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(รถบรรทุกน้ำ)


นายวิชชา ทาสูนย์
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ


นายกัมพล ปาลี
นักการภารโรง


นายจันทร์ ขุนซาง
พนักงานขับรถยนต์


นายพงศกรณ์ แสนหมาก
พนักงานดับเพลิง


นายกิตติพงษ์ ศรีวิชา
พนักงานดับเพลิง


นายวรวุฒิ ภิระจันทร์
พนักงานดับเพลิง


นายนิตินัย บุญมายอง
พนักงานดับเพลิง


นายนัฐดนัย นารัก
พนักงานดับเพลิง


นายกิตติกรกานต์ ใจชมชื่น
พนักงานวิทยุ


นายพชรพล ประคำ
คนงานทั่วไป


นายบุญชัย ยี่แก้ว
คนงานทั่วไป


นายสันต์ ปัญญาบุญ
คนงานทั่วไป ประจำรถบรรทุกขยะ(เล็ก)


นายบุญยัง คำมะนีเลิศ
พนักงานจ้างทั่วไปประจำรถบรรทุกขยะ


     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 558669 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์