เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
ร่างแผนเพิ่มเติม 2561-2565 ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
มาตรการประหยัดพลังงาน-เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2553
ฐานข้อมมูลเเหล่งน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
ฐานข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2563
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เพิ่มเติม)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  
   ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ
   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
   
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในเเละการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี-58
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉ.2-ปี-63
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุ-รับโอนฯ
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน-สอบคัดเลือกและคัดเลือก
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี
  การประเมินความเสี่ยงกรทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (ประจำปี)
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 / 2563

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563

  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-14 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

  ประชุมคณะทำงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  กิจกรรมโครงการพัฒนาระบบป้องกันคุ้มครองเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 1(อบรมหลักสูตรการเลี้ยงดูเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง)โดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วย ปลัดเทศบาล ได้กล่าวทักทายพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมอบรม พร้อมให้เเง่คิดที่ดีก่อนเริ่มเข้าหัวข้อ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-14 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

  ประชุมคณะทำงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  การประชุมคณะทำงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลเเม่สายมิตรภาพ ตาม"โครงการสร้างเครือข่ายคุ้มครองเด็กในระดับตำบล"โดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ใหญ่บ้านเเละผู้นำชุมชน/เยาวชนเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันหาทางออกในทุกปั

  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-13 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯนำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานครูเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-12 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯได้มอบหมายให้นายนำศักดิ์ ประโรมวงค์รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานครูเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่

  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-12 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )

  กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 12 สิงหา..2563

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาลเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สาย(รพสต..เเม่สาย)เเละประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-11 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

  ประชาสัมพันธ์ ...การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ #เบี้ยความพิการ  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-10 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )

  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ---------------------------- ตาม ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การรับสมัค

  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-06 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

  ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-05 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

  โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางอาหาร

  กลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพจัดกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางอาหารตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฯพร้อมด้วยคณะท่านผู้ใหญ่กิตติมาศักดิ์ที่ได้ให้เกียรติเดินทางมา

  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-05 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น

  ตาม ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยสมัครคัดเลือกบุคคล ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ ส

  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-05 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

  การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนฯ

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯได้มอบหมายให้งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลจัดให้มีการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนฯเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน

  ( ประกาศเมื่อ 2020-08-04 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านสันมะนะ ม.5

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ร่วมกันลงพื้นที่พ่นหมอกควันเเละคว่ำกะโหลกกะลาป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-07-31 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านเวียงหอม ม.4

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ร่วมกันลงพื้นที่พ่นหมอกควันเเละคว่ำกะโหลกกะลาป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-07-30 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )

  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านสันทรายใหม่ ม.11

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขสำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ร่วมกันลงพื้นที่พ่นหมอกควันเเละคว่ำกะโหลกกะลาป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-07-29 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯมอบหมายให้นายนำศักดิ์ ประโรมวงค์รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯพนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานครู ทต.แม่สายมิตรภาพเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. 2563โดย

  ( ประกาศเมื่อ 2020-07-28 เปิดอ่าน 21 ครั้ง )

  มอบบ้านผู้ยากไร้ นายอินสอน กันแก้ว

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้นายนำศักดิ์ ประโรมวงค์รองนายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพเป็นประธานในพิธี มอบบ้านผู้ยากไร้ฯบ้านนายอินสอน กันแก้วเลขที่ 26 ม.1 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-07-28 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร.10

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯมอบหมายให้ นายนำศักดิ์ ประโรมวงค์รองนายกเทศมนตรีฯ นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานครูเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพร

  ( ประกาศเมื่อ 2020-07-28 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )

  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านสันทราย ม.9

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พ่นหมอกควันเเละคว่ำกะโหลกกะลาป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-07-24 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )

  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านสันผักฮี้ ม.3

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลลงพื้นที่ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สายอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านร่วมกันลงพื้นที่พ่นหมอกควันเเละคว่ำกะโหลกกะลาป้องกันเเละควบคุมโรคไข้เลือดออก  

  ( ประกาศเมื่อ 2020-07-23 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )  หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์