เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
ร่างแผนเพิ่มเติม 2561-2565 ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2563
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 •  
   ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ
   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
   
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  การประเมินความเสี่ยงกรทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (ประจำปี)
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๗ ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๗ ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมาก พนักงานดับเพลิง งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย เนื้อข่าว/เล่มข่าว : นายพชร

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-28 เปิดอ่าน 2 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๖ ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๖ ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย#วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมากพนักงานดับเพลิง งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเนื้อข่าว/เล่มข่าว : นายพชรพล ประคำ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-27 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )

  ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภา

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯพร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 2019 (Covid-19) โดยการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-26 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

  กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เทศบลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  รายงานความคืบหน้า "กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ"ตามโครงการสนับสนุนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนจากผลกระทบมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-19 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2563

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพจัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่1/2563

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-18 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

  มอบกระเบื้องให้เเก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดอำเภอแม่สายกองอาสารักษาดินแดนแม่สายเเละเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกันมอบกระเบื้องให้เเก่ผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุฤดูร้อนที่เข้าถล่มในอำเภอเเม่สายเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-15 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หลังพายุพัดกระหน่ำ

  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพมอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลเเละนางสาวพิชญาทร สำเนียงล๊ำ รองปลัดเทศบาลจัดชุดกำลังพลลงสำรวจพื้นที่ความเสียหายบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเเละตัดต้นไม้โค่นล้มอันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อนเข้าถล่มในอำเภอเเม่สายและในเขต

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-15 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

  ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าผู้ประกอบกิจการ หมู่ 9 เเละ หมู่ 11

  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สาย (รพสต.เเม่สาย) เเละ อสม.ประจำหมู่บ้านสันทราย หมู่ที่ 9 เเละหมู่บ้านสันทรายใหม่ หมู่ที่ 11ออกสำรวจตรวจร้านค้าผู้ป

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-15 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

  ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าผู้ประกอบกิจการ หมู่ 6 เเละ หมู่ 13

  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาลร่วมลงพื้นที่กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สาย (รพสต.เเม่สาย) เเละ อสม.ประจำหมู่บ้านป่ายางชุม หมู่ที่ 6 เเละหมู่บ้านปิยะพร หมู่ที่ 13ออกสำรวจตรวจร้านค้าผู้ประก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-13 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )

  การประชุมพบปะหารือหาเเนวทางในการพัฒนาร่วมกัน(ท้องถิ่น-อำเภอ)

  บ่ายวันนี้ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาลหัวหน้าส่วนราชการ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สายสาธารณสุขอำเภอเเม่สาย ท้องถิ่นอำเภอเเม่สายเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจแม่สาย กำนันเเละผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายม

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-12 เปิดอ่าน 18 ครั้ง )

  รถขายผัก @ จันกะผัก สู้โควิด-19

  #ประชาสัมพันธ์ ประชาชนทุกท่านตามโครงการ "เพื่อนช่วยเพื่อน ก้าวไปพร้อมกัน สู้ภัยโควิด-19"โดยทางมูลนิธิชัยพัฒนา @จันกะผัก ได้นำผักปลอดสารพิษ(ผักปลอดภัย 10 บาท) มาจำหน่ายให้พี่น้องในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพในราคาถูก  

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-05 เปิดอ่าน 29 ครั้ง )

  จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

  เช้าวันนี้ โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่เทศบาล รวมถึงประชาชนจิตอาสาเเละส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในอำเภอเเม่สายร่วมกันปรับภูมิทัศน์เเม่น้ำลำคลอง (จำกัดผักตบชวา)

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-04 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )

  กิ่งกาชาดอำเภอเเม่สาย ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน covid-19

  เช้าวันนี้ นางวนิดา หล้าอ่อน นายกกิ่งกาชาดอำเภอเเม่สายพร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้เเก่ประชาชน โดยมีนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับเเละสนับสนุนในการมาของกิ่งกาชาดอำเภอเเม่สายในครั้งนี้รวมทั

  ( ประกาศเมื่อ 2020-05-01 เปิดอ่าน 24 ครั้ง )

  ลงพื้นที่จัดระเบียบดูเเลความเรียบร้อยให้กับผู้บริจาคถุงยังชีพ

  เช้าวันนี้ นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯมอบหมายให้ นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลพร้อมด้วยเจ้าหน้าสาธารณสุขเเละงานป้องกันฯสำนักปลัดเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพลงพื้นที่จัดระเบียบเเละดูเเลความเรียบร้อยให้เเก่ผู้ที่มาบริจาคถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเเละประ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-04-30 เปิดอ่าน 23 ครั้ง )

  ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์เเละแอลกอลฮอลพร้อมหน้ากากอนามัย

  เช้าวันนี้ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์ผักเเละแอลกอลฮอลพร้อมหน้ากากอนามัย 8 หมู่บ้านตามนโยบาย "บ้านนี้มีรัก..ปลูกผักกินเอง"

  ( ประกาศเมื่อ 2020-04-28 เปิดอ่าน 31 ครั้ง )

  มอบสื่อการเรียนรู้ ชุด Learn@Home และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(กองการศึกษา)เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพบล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเเละคณะครู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯมอบสื่อการเรียนรู้ ชุด Learn@Homeและเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว ให้เเก่ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็กที่ต้องอยู่บ้าน(ช่ว

  ( ประกาศเมื่อ 2020-04-27 เปิดอ่าน 27 ครั้ง )

  #ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น

  #ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำเเหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) *รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมาด้วยนี้

  ( ประกาศเมื่อ 2020-04-20 เปิดอ่าน 50 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๕ ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๕ ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมากพนักงานดับเพลิง งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยเนื้อข่าว/เล่มข่าว : นายพชรพล ประค

  ( ประกาศเมื่อ 2020-04-20 เปิดอ่าน 39 ครั้ง )

  บ้านนี้มีรัก ปลูกผัก..กินเอง

  ผัก..สวนครัว รั้ว..กินได้   เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เชิญชวน ประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม "ผัก..สวนครัว รั้ว..กินได้ "   โดยกิจกรรมนี้ ถ่ายทอดการเรียนการสอนผ่าน "ทีวีออนไลน์เทศบาล" โดยทุกท่านสามารถติดตามการเรียนการสอนนี้ได้ผ่าน #กลุ่มไลน์

  ( ประกาศเมื่อ 2020-04-20 เปิดอ่าน 103 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๒ ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๒ ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓   รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย   #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ   ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมาก พนักงานดับเพลิง งานป้องก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-04-15 เปิดอ่าน 41 ครั้ง )  หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 | เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์