เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 •  
  รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
  แผนปฏิบัติการการทุจริต
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราฐานการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ( ประกาศเมื่อ 2019-12-03 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด หัวข้อยื่นแบบและชำระภาษี

  ( ประกาศเมื่อ 2019-11-26 เปิดอ่าน 25 ครั้ง )

  #แจ้งประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินการสำรวจป้ายภาษีของร้านค้าและผู้ประกอบการ

  กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้ดำเนินการสำรวจป้ายภาษีของร้านค้าและผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาษีป้าย เพื่อใช้ในการเก็บภาษีป้ายในปี พ.ศ.๒๕๖๓

  ( ประกาศเมื่อ 2019-11-07 เปิดอ่าน 73 ครั้ง )

  #แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง...การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ( ประกาศเมื่อ 2019-11-04 เปิดอ่าน 35 ครั้ง )

  เรื่อง.. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ( ประกาศเมื่อ 2019-11-04 เปิดอ่าน 52 ครั้ง )

  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ( ประกาศเมื่อ 2019-10-28 เปิดอ่าน 74 ครั้ง )

  #สาระน่ารู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง #กองคลัง ทต.แม่สายมิตรภาพ

  *การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง *อัตราภาษีที่จัดเก็บจริงในช่วง ปีพ.ศ.2563 -2564

  ( ประกาศเมื่อ 2019-10-25 เปิดอ่าน 131 ครั้ง )

  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  ( ประกาศเมื่อ 2019-10-11 เปิดอ่าน 92 ครั้ง )

  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ( ประกาศเมื่อ 2019-10-08 เปิดอ่าน 131 ครั้ง )

  ประกาศสำรวจที่ดิน  ( ประกาศเมื่อ 2019-08-02 เปิดอ่าน 163 ครั้ง )

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (จุดเทียน)ภาคค่ำ)

  (ภาคค่ำ) เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยนายธนพงษ์ อัคนิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

  ( ประกาศเมื่อ 2019-07-28 เปิดอ่าน 99 ครั้ง )

  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.๑๐ (ภาคเช้า)

  (ภาคเช้า) เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ นำหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานครูเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ 

  ( ประกาศเมื่อ 2019-07-28 เปิดอ่าน 79 ครั้ง )

  โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ร่วมกันประดิษฐ์ โคมไฟ จากไผ่สาน ภาษากลางเรียกว่า "โคมไฟกระดาษสี" 

  ( ประกาศเมื่อ 2019-07-26 เปิดอ่าน 105 ครั้ง )

  แจ้งประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อเดิม)  ( ประกาศเมื่อ 2019-07-24 เปิดอ่าน 278 ครั้ง )

  โครงการคัดแยกขยะ ทต.แม่สายมิตรภาพ

  กิจกรรมโครงการคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยงานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล ทต.แม่สายมิตรภาพ พร้อมทั้งยังได้รับเกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการคัดแยกขยะ โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ 

  ( ประกาศเมื่อ 2019-07-24 เปิดอ่าน 108 ครั้ง )

  #แจ้งประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีซึ่งได้เเก่ เจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง และ ผู้ครอบครองหรือทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ

  ( ประกาศเมื่อ 2019-07-24 เปิดอ่าน 894 ครั้ง )

  แจ้งเบาะแสยาเสพติด  ( ประกาศเมื่อ 2019-06-19 เปิดอ่าน 140 ครั้ง )

  เเจกเบี้ยผู้สูงอายุ เเละเบี้ยความพิการ

  บ่ายวันนี้ ลงพื้นที่จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพ เเละเบี้ยความพิการ ให้กับผู้สูงอายุเเละผู้มีความพิการ ในเขตเทศบาลฯ ทั้ง ๘ หมู่บ้าน 

  ( ประกาศเมื่อ 2019-06-07 เปิดอ่าน 231 ครั้ง )

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมถรรนะบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  ( ประกาศเมื่อ 2019-06-06 เปิดอ่าน 269 ครั้ง )

  กิจกรรม "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐" (ภาคเช้า)

  นายกเทศมนตรี นายศตพล วงค์ริยะพร้อม ด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเเละพนักงานเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  ( ประกาศเมื่อ 2019-06-03 เปิดอ่าน 208 ครั้ง )  หน้าที่ :: [1] 2 3 | เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์