เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
มาตรการประหยัดพลังงาน-เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2553
ฐานข้อมมูลเเหล่งน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
ฐานข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2564
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2563
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  
   ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ
   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
   
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในเเละการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี-58
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉ.2-ปี-63
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุ-รับโอนฯ
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน-สอบคัดเลือกและคัดเลือก
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี
  การประเมินความเสี่ยงกรทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (ประจำปี)
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
     ( ประกาศเมื่อ 2020-12-21 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )

  #ประกาศรับสมัครพนักงาน

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ #ประกาศรับสมัครพนักงาน "พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานพัฒนารายได้" ตั้งเเต่วันที่ 7 - 15 ธันวาคม 2563 (ในวันเเละเวลาราชการ)

  ( ประกาศเมื่อ 2020-12-09 เปิดอ่าน 1055 ครั้ง )

  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ "ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต เเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ"

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ จัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ "ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต เเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ" โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเเละพบปะพูดคุย กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เเละยังได้รับความร่วมมือ ในการตรวจส

  ( ประกาศเมื่อ 2020-11-25 เปิดอ่าน 1051 ครั้ง )

  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพประจำปี พ.ศ.2564

  สำนักปลัดเทศบาล ด้วยงานพัฒนาชุมชน จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือ ประชาชนเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่ ร่วมสนับสนุน หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 (กองกำลังผาเมือ) สำนักงานส

  ( ประกาศเมื่อ 2020-11-17 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )

  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เเม่สายมิตรภาพ

  สำนักปลัดเทศบาล ด้วยงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.แม่สายมิตรภาพประจำไตรมาสที่ 1โดยมี นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในที่ประชุม

  ( ประกาศเมื่อ 2020-11-16 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )

  ร่วมพัฒนาทำความสะอาดเเละเก็บขยะตาม เเม่น้ำสาย

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ ได้นำทีมคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน อสม.เเละประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาทำความสะอาดเเละเก็บขยะตาม เเม่น้ำสาย

  ( ประกาศเมื่อ 2020-11-13 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )

  งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 5

  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565

  ( ประกาศเมื่อ 2020-11-12 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )

  งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2565 หมู่ 6

  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565 หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม

  ( ประกาศเมื่อ 2020-11-11 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )

  ลงพื้นที่ให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565 หมู่ 13

  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ นายนำศักดิ์ ประโรมวงค์รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565 หมู่ที่ 13 บ้านปิยะพร  

  ( ประกาศเมื่อ 2020-11-11 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )

  งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565

  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาล งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ เเละ บ้านเหมืองเเดงใต้ หมู่ที่ 1

  ( ประกาศเมื่อ 2020-11-10 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )

  กีฬาสีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด สันมะนะเกมส์

  เช้าวันนี้ นายกเทศมนตรีนายศตพล วงค์ริยะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านสันมะนะ เพื่อให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม "กีฬาสีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด สันมะนะเกมส์"

  ( ประกาศเมื่อ 2020-11-06 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )

  การประชุมผู้ใช้น้ำ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  เช้าวันนี้ เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย นายสุข ทะนันไชย เลขานายก เเละนางวิสุทธิ์กาญจน์ อึ้งอภิธรรม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุม ในการประชุมผู้ใช้น้ำ เพื่่อปรึกษาหารือ เเนวทางเรื่องน้ำ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-11-05 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์เเละสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่มีมาเเต่โบราณให้คงอยู่สืบไป...  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-30 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )

  โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เเม่สายมิตรภาพ

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ "ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ"โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเเละพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เเละยังได้รับความร่วมมือในการตรวจสุขภาพจากเจ้า

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-28 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )

  เเจ้งประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เชิญชวน ประชาชน ทุกท่าน ร่วม "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563"

  #เเจ้งประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพเชิญชวน ประชาชน ทุกท่านร่วม "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563" ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโทร : 053-731083 ต่อ 104 *รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมาด้วยนี้

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-28 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )

  วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-13 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรี มอบหมายให้ น.ส.พิชญาทร สำเนียงล้ำรองปลัดเทศบาล นำพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-13 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )

  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ มอบมายให้นายทรงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล นำทีมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเเละพนักงานเทศบาลฯ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติร

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-12 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )

  รายงานการศึกษาข้อมูล สภาพ สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

  รายงานการศึกษาข้อมูล สภาพ สาเหตุของปัญหาและแนวทาง การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-10 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )

  จิตอาสาปรับภูมิทัศน์รอบหนองน้ำสาธารณะ (หนองกัด)

  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพนำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเเละพนักงานเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณรอบหนองน้ำสาธารณะ (หนองกัด)เพื่อความสวยงาม สะอาดตาเเก่ผู้ที่เดินท

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-09 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )  หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์