เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
มาตรการประหยัดพลังงาน-เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2553
ฐานข้อมมูลเเหล่งน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
ฐานข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2564
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2563
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  
   ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ
   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
   
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในเเละการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี-58
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉ.2-ปี-63
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุ-รับโอนฯ
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน-สอบคัดเลือกและคัดเลือก
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี
  การประเมินความเสี่ยงกรทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (ประจำปี)
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เเม่สายมิตรภาพ

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพจัดกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ "ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิต เเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ"โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมเเละพบปะพูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เเละยังได้รับความร่วมมือในการตรวจสุขภาพจากเจ้า

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-28 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )

  เเจ้งประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เชิญชวน ประชาชน ทุกท่าน ร่วม "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563"

  #เเจ้งประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพเชิญชวน ประชาชน ทุกท่านร่วม "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563" ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโทร : 053-731083 ต่อ 104 *รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมาด้วยนี้

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-28 เปิดอ่าน 1 ครั้ง )

  วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ นำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-13 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

  เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรี มอบหมายให้ น.ส.พิชญาทร สำเนียงล้ำรองปลัดเทศบาล นำพนักงานเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-13 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563 โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ มอบมายให้นายทรงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาล นำทีมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเเละพนักงานเทศบาลฯ เข้ารับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติร

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-12 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

  รายงานการศึกษาข้อมูล สภาพ สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

  รายงานการศึกษาข้อมูล สภาพ สาเหตุของปัญหาและแนวทาง การแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-10 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )

  จิตอาสาปรับภูมิทัศน์รอบหนองน้ำสาธารณะ (หนองกัด)

  นายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพนำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเเละพนักงานเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชนพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสา ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณรอบหนองน้ำสาธารณะ (หนองกัด)เพื่อความสวยงาม สะอาดตาเเก่ผู้ที่เดินท

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-09 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )

  การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพได้รับการประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯมอบหมายให้นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลเป็นผู้นำในการต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-08 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )

  ลงพื้นที่มอบเงินค่าตอบเเทน อปพร. ทั้ง 8 หมู่บ้าน

  สำนักปลัดเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดยนายศตพล วงค์ริยะนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยคณผู้บริหารสมาชิกสภา.หัวหน้าส่วนราชการลงพื้นที่มอบเงินค่าตอบเเทน อปพร.ทั้ง 8 หมู่บ้าน เขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพในการอยู่เวรยามคัดกรองเเละป้องกันโรคติดเชื้อโคโรน่า โควิด-19

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-06 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

  ติดตั้ง แบริเออร์ เพื่อช่วยในการจราจรเเละลดอุบัติเหตุ

  นายศตพล วงค์รึยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพ มอบหมายให้สำนักปลัด งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ติดตั้งกรวย / แบริเออร์ เพื่อช่วยในการจราจรเเละแบ่งเส้นจราจร ช่วยลดเเละป้องกันอุบัติเหตุ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-10-05 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

  ติดตั้งกรวยแบ่งเส้นจราจร (ชั่วคราว) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

  นายศตพล วงค์รึยะ นายกเทศมนตรีตำบลเเม่สายมิตรภาพมอบหมายให้ สำนักปลัด งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ติดตั้งกรวยแบ่งเส้นจราจร (ชั่วคราว) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างรอการปรับปรุงพื้นผิวถนนเเละการติดตั้งอุปกรณ์ด้านการจราจร ณ ถนนบริเวณตลาดบ้านเหมืองเเดงใต้ หมู่

  ( ประกาศเมื่อ 2020-09-30 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )

  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพเพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

  ( ประกาศเมื่อ 2020-09-29 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

  กองการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมประเพณีลอยกระทง

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ด้วยกองการศึกษาจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2563โดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการเเละตัวเเทนโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลฯผู้นำทั้งชุมชนเเละวัฒนธรรม เพื่อปรึก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-09-29 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

  ร่วมกิจกรรม "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีมอบหมายให้ นางสาวพิชญาทร สำเนียงล๊ำรองปลัดเทศบาล นำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเเละพนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรม "การร้องเพลงชาติไทย"เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย

  ( ประกาศเมื่อ 2020-09-28 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )

  เดินทางศึกษาดูงาน ทต.หนองป่าครั่ง เชียงใหม่ เเละ ทต.อุโมงค์ ลำพูน

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)เดินทางศึกษาดูงานเเลกเปลี่ยนเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของหน่วยงานต่างจังหวัดอาทิ เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่เเละ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูนเพื่อนำกลับมาปรับเป

  ( ประกาศเมื่อ 2020-09-28 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

  ซ่อมแซม เสาตุ๊กตาลุ้มลุก เเละกรวยจราจรที่ชำรุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ซ่อมแซม เสาตุ๊กตาลุ้มลุก เเละกรวยจราจรที่ชำรุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน ณ บริเวณตลาดชุมชน บ้านเหมืองเเดงใต้ หมู่ที่ 1อ.เเม่สาย จ.เชียงราย วันที่ 28 ก

  ( ประกาศเมื่อ 2020-09-28 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )

  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเเละ สปสช.

  เช้าวันนี้ โรงเรียนผู้สูงอายุกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเเละโครงการชีวิตสดใสในวัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพบูรณาการร่วมกันกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สาย(รพสต.) โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-09-23 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

  การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล

  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาลจัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564โดยมีนายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลเป็นประธานคณะกรรมการในที่ประชุม

  ( ประกาศเมื่อ 2020-09-22 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

  โครงการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือด

  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สาย (รพสต.เเม่สาย)จัดกิจกรรมโครงการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือดจากการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในกลุ่มประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพทั้งนี้ ยังได้รับ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-09-21 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

  ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563

  ประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพสมัยวิประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2563

  ( ประกาศเมื่อ 2020-09-21 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )  หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์