เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 •  
  รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
  แผนปฏิบัติการการทุจริต
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราฐานการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  การประชุมกองทุนสวัสดิการ ทต.เเม่สายมิตรภาพ

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพประจำปี พ.ศ.2563

  ( ประกาศเมื่อ 2020-01-24 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )

  ตรุษจีน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เเม่สายมิตรภาพ

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพจัดกิจกรรมต้อนรับ "วันตรุษจีน"โดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯเป็นผู้ใหญ่ใจดีในกิจกรรมครั้งนี้พร้อมด้วยนายทนงค์ศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลนายธนพงษ์ อัคนิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สายนางอ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-01-23 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )

  โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายทนงค์ศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ช่วยเเละผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสา ในเขตเทศบาลฯเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ"

  ( ประกาศเมื่อ 2020-01-21 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )

  ประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 2563

  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ จัดการประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2563โดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในที่ประชุม

  ( ประกาศเมื่อ 2020-01-17 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๒๙ ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๒๙ ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ภาพ : กิตติกรกานต์ ใจชมชื่นพนักงานวิทยุ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยข่าว/เล่มข่าว : นายพชรพล ประคำเจ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-01-16 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )

  ประชุมหารือเเนวทางโรงเรียนผู้สูงอายุ

  ประชุมหารือการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

  ( ประกาศเมื่อ 2020-01-14 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )

  วันเด็กเเห่งชาติ 2563

  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพจัดกิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

  ( ประกาศเมื่อ 2020-01-11 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )

  เงินสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุเเละความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-01-10 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )

  #เเจ้งประชาสัมพันธ์ #ขอรับบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

  เชิญชวนทุกๆท่านผู้มีจิตเอื้อเฟื้อร่วมกันบริจาคของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ที่.. #กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ๒๔๒ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลเเม่สาย อำเภอเเม่สายจังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๓๔๐๘๓ ต่อ ๑๐๔ ร่วมบ

  ( ประกาศเมื่อ 2020-01-06 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )

  เรื่อง เเจ้งให้มาติดต่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓

  เรียน เจ้าของป้าย / เจ้าของทรัพย์สิน >>เเจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ<<*รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมาด้วยนี้

  ( ประกาศเมื่อ 2019-12-26 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )

  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ( ประกาศเมื่อ 2019-12-03 เปิดอ่าน 156 ครั้ง )

  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด หัวข้อยื่นแบบและชำระภาษี

  ( ประกาศเมื่อ 2019-11-26 เปิดอ่าน 130 ครั้ง )

  #แจ้งประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินการสำรวจป้ายภาษีของร้านค้าและผู้ประกอบการ

  กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้ดำเนินการสำรวจป้ายภาษีของร้านค้าและผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาษีป้าย เพื่อใช้ในการเก็บภาษีป้ายในปี พ.ศ.๒๕๖๓

  ( ประกาศเมื่อ 2019-11-07 เปิดอ่าน 151 ครั้ง )

  #แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง...การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  ( ประกาศเมื่อ 2019-11-04 เปิดอ่าน 82 ครั้ง )

  เรื่อง.. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  ( ประกาศเมื่อ 2019-11-04 เปิดอ่าน 104 ครั้ง )

  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ( ประกาศเมื่อ 2019-10-28 เปิดอ่าน 115 ครั้ง )

  #สาระน่ารู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง #กองคลัง ทต.แม่สายมิตรภาพ

  *การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง *อัตราภาษีที่จัดเก็บจริงในช่วง ปีพ.ศ.2563 -2564

  ( ประกาศเมื่อ 2019-10-25 เปิดอ่าน 193 ครั้ง )

  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)  ( ประกาศเมื่อ 2019-10-11 เปิดอ่าน 139 ครั้ง )

  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  ( ประกาศเมื่อ 2019-10-08 เปิดอ่าน 183 ครั้ง )

  ประกาศสำรวจที่ดิน  ( ประกาศเมื่อ 2019-08-02 เปิดอ่าน 215 ครั้ง )  หน้าที่ :: [1] 2 3 | เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์