เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
มาตรการประหยัดพลังงาน-เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2553
ฐานข้อมมูลเเหล่งน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
ฐานข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2564
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2563
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  
   ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ
   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
   
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในเเละการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี-58
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉ.2-ปี-63
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุ-รับโอนฯ
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน-สอบคัดเลือกและคัดเลือก
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี
  การประเมินความเสี่ยงกรทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (ประจำปี)
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 17/11/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
  #ประชาสัมพันธ์ เรื่อง...การกำหนดสถานที่ปิดประกาศ เเละสถานที่ติดเเผ่นป้ายเกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เเละนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเเม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 13/11/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
  #แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ จุฬาราชมนตรี เรื่อง..มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา
  ( ประกาศเมื่อ 11/11/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )
  #ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง..การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 06/11/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
  ( ประกาศเมื่อ 05/11/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
  การกำกับดูเเลการรับซื้อข้าวเปลือก
  ( ประกาศเมื่อ 02/11/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
  การประชาสัมพันธ์ราคาข้าวเเละเเนวทางการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64
  ( ประกาศเมื่อ 02/11/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 02/11/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
  ประกาศ สภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
  ( ประกาศเมื่อ 02/11/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
  เเนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงิน การรับเงิน เเละการนำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของส่วนราชการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ( ประกาศเมื่อ 27/10/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
  #ประชาสัมพันธ์ #ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 14/10/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ 2564
  ( ประกาศเมื่อ 12/10/2563 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 09/10/2563 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 09/10/2563 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
  ประชาสัมพันธ์กำหนดวันนัดประชุม เวลา สถานที่ และเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
  ( ประกาศเมื่อ 21/09/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
  ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
  ( ประกาศเมื่อ 21/09/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ......... ครั้งที่ ๒
  ( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ......... ครั้งที่ ๒
  ( ประกาศเมื่อ 14/09/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
  #ประชาสัมพันธ์ เรื่อง..การขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างให้สิ้นสุดภายในเดือน กันยายน พ.ศ.2563 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โทร : 053-734083 ต่อ 105 จึงเเจ้งประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกัน
  ( ประกาศเมื่อ 01/09/2563 เปิดอ่าน 28 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ......... ครั้งที่ ๒
  ( ประกาศเมื่อ 28/08/2563 เปิดอ่าน 36 ครั้ง )


  หน้าที่ :: [1] 2 3 | สุดท้าย
  
       เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
       โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

       จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 688845 ครั้ง


       สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์