เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 2
ดูทั้งหมด 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 •  
  รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
  แผนปฏิบัติการการทุจริต
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราฐานการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 45 ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ( ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 115 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 44 ประจำวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562  ( ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 127 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 43 ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562  ( ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 94 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 42 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562  ( ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 123 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 41 ประจำวันที่ 28 มกราคม 2562

  ( ประกาศเมื่อ 01/04/2562 เปิดอ่าน 118 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 40 ประจำวันที่ 21 มกราคม 2562

  #มิตรภาพ-อัพเดท ฉบับที่ ๔๐ ประจำวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ติดตามข่าวสารรายวันเเละสัปดาห์แบบรวบลัดได้ที่ #มิตรภาพอัพเดท ติดตามข่าวสารได้ที่ #Facebook Page เเละ #Website เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

  ( ประกาศเมื่อ 23/01/2562 เปิดอ่าน 196 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 39 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2562  ( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 172 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 38 ประจำวันที่ 14 มกราคม 2562  ( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 187 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 37 ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2561  ( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 170 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 36 ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2561  ( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 163 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 35 ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2561  ( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 154 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 34 ประจำวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561  ( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 168 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 33 ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561  ( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 170 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 32 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561  ( ประกาศเมื่อ 16/01/2562 เปิดอ่าน 176 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 31 ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561  ( ประกาศเมื่อ 06/11/2561 เปิดอ่าน 341 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 30 ประจำวันที่ 29 ตุลาคม 2561  ( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 154 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 29 ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2561  ( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 131 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 16 ตุลาคม 2561  ( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 150 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 27 ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2561  ( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 139 ครั้ง )

  มิตรภาพ อัพเดท ฉบับที่ 26 ประจำวันที่ 25 กันยายน 2561  ( ประกาศเมื่อ 05/11/2561 เปิดอ่าน 147 ครั้ง )  หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | สุดท้าย
  
       เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
       โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

       จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 606585 ครั้ง


       สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์