เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
มาตรการประหยัดพลังงาน-เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2553
ฐานข้อมมูลเเหล่งน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
ฐานข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2564
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2563
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  
   ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ
   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
   
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในเเละการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี-58
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉ.2-ปี-63
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุ-รับโอนฯ
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน-สอบคัดเลือกและคัดเลือก
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี
  การประเมินความเสี่ยงกรทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (ประจำปี)
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
   ย้อนกลับ
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๗ ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1062 ครั้ง )

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๗ ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓

  รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย

  #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  ภาพ : พงศกรณ์ เเสนหมาก

  พนักงานดับเพลิง งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัย

  เนื้อข่าว/เล่มข่าว : นายพชรพล ประคำ

  เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์เเละส่งเสริมการท่องเที่ยว

  ทต.เเม่สายมิตรภาพ

  www.maesaimittraphap.go.th

  Facebook : เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  อ.เเม่สาย จ.เชียงราย

  โทร : 0-5373-4083 ต่อ 101

  ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ


  ( ประกาศเมื่อ 21 ธันวาคม 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  #ประกาศรับสมัครพนักงาน
  ( ประกาศเมื่อ 09 ธันวาคม 2020 เปิดอ่าน 1055 ครั้ง )
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ "ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาคุณภาพชีวิต เเละส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ"
  ( ประกาศเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 1051 ครั้ง )
  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพประจำปี พ.ศ.2564
  ( ประกาศเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  ร่วมพัฒนาทำความสะอาดเเละเก็บขยะตาม เเม่น้ำสาย
  ( ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565 บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 5
  ( ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ 2565 หมู่ 6
  ( ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  ลงพื้นที่ให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565 หมู่ 13
  ( ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  งานพัฒนาชุมชนลงพื้นที่ให้บริการ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565
  ( ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  กีฬาสีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด สันมะนะเกมส์
  ( ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  การประชุมผู้ใช้น้ำ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์เเละสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ที่มีมาเเต่โบราณให้คงอยู่สืบไป...
  ( ประกาศเมื่อ 30 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  เเจ้งประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เชิญชวน ประชาชน ทุกท่าน ร่วม "สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563"
  ( ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  วันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
  ( ประกาศเมื่อ 13 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9
  ( ประกาศเมื่อ 13 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2563
  ( ประกาศเมื่อ 12 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  รายงานการศึกษาข้อมูล สภาพ สาเหตุของปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  จิตอาสาปรับภูมิทัศน์รอบหนองน้ำสาธารณะ (หนองกัด)
  ( ประกาศเมื่อ 09 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  การประเมินมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
  ( ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  ลงพื้นที่มอบเงินค่าตอบเเทน อปพร. ทั้ง 8 หมู่บ้าน
  ( ประกาศเมื่อ 06 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  ติดตั้ง แบริเออร์ เพื่อช่วยในการจราจรเเละลดอุบัติเหตุ
  ( ประกาศเมื่อ 05 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  ติดตั้งกรวยแบ่งเส้นจราจร (ชั่วคราว) เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
  ( ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  กองการศึกษา จัดการประชุมเตรียมความพร้อมประเพณีลอยกระทง
  ( ประกาศเมื่อ 29 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  ร่วมกิจกรรม "การร้องเพลงชาติไทย" เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
  ( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  เดินทางศึกษาดูงาน ทต.หนองป่าครั่ง เชียงใหม่ เเละ ทต.อุโมงค์ ลำพูน
  ( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1066 ครั้ง )
  ซ่อมแซม เสาตุ๊กตาลุ้มลุก เเละกรวยจราจรที่ชำรุด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน
  ( ประกาศเมื่อ 28 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเเละ สปสช.
  ( ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล
  ( ประกาศเมื่อ 22 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1039 ครั้ง )
  โครงการตรวจหาสารพิษตกค้างในเลือด
  ( ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2563
  ( ประกาศเมื่อ 21 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  กิจกรรมโครงการฝึกอบรมวินัยจราจรเพื่อป้องกันเเละลดอุบัติเหตุ
  ( ประกาศเมื่อ 17 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  พบเห็น "ผู้ลักลอบ ข้ามแดน" โปรดแจ้ง!! ที่ทำการปกครอง ฝ่ายความมั่นคง
  ( ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  เเจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง..แพลตฟอร์มการยื่นคำร้อง #ซ่อมเเซมไฟฟ้า ผ่านระบบออนไลน์ (แพลตฟอร์ม) ได้เเล้ว
  ( ประกาศเมื่อ 16 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  ประชาสัมพันธ์ เเจ้งประชาชนสามารถติดต่อขอเเจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
  ( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  โครงการ คัดกรอง เเละ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเเละความดันโลหิตสูง
  ( ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเเละการทำงาน ของบุคลากร
  ( ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  การประชุม คณะทำงานยกร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 14 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1038 ครั้ง )
  แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง..การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ
  ( ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1053 ครั้ง )
  ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.9
  ( ประกาศเมื่อ 10 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ม.11
  ( ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  โครงการสร้างเสริมพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
  ( ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.11
  ( ประกาศเมื่อ 09 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  ลงพื้นที่รับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ม.13
  ( ประกาศเมื่อ 02 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  โครงการคุณแม่คุณภาพเพื่อลูกน้อยที่สมบูรณ์
  ( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน
  ( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ม.6
  ( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  ประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ม.1
  ( ประกาศเมื่อ 01 กันยายน 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  เรื่อง..การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม)
  ( ประกาศเมื่อ 31 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  ประชุมสภาเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563
  ( ประกาศเมื่อ 28 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  กิจกรรมมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติ "แม่ดีเด่น" ประจำตำบล
  ( ประกาศเมื่อ 26 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  #ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.........
  ( ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1052 ครั้ง )
  #ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพเรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .........
  ( ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย
  ( ประกาศเมื่อ 17 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563
  ( ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  ประชุมคณะทำงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 14 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  ประชุมคณะทำงานศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 13 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
  ( ประกาศเมื่อ 12 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม
  ( ประกาศเมื่อ 12 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  กิจกรรมวันเเม่เเห่งชาติ 12 สิงหา..2563
  ( ประกาศเมื่อ 11 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  ประชาสัมพันธ์ ...การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ #เบี้ยความพิการ
  ( ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ( ประกาศเมื่อ 06 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
  ( ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  โครงการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจด้านความมั่นคงทางอาหาร
  ( ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น
  ( ประกาศเมื่อ 05 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  การมอบถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนฯ
  ( ประกาศเมื่อ 04 สิงหาคม 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านสันมะนะ ม.5
  ( ประกาศเมื่อ 31 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านเวียงหอม ม.4
  ( ประกาศเมื่อ 30 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1039 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านสันทรายใหม่ ม.11
  ( ประกาศเมื่อ 29 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  ( ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  มอบบ้านผู้ยากไร้ นายอินสอน กันแก้ว
  ( ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ร.10
  ( ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านสันทราย ม.9
  ( ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านสันผักฮี้ ม.3
  ( ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านปิยะพร ม.13
  ( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านป่ายางชุม ม.6
  ( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  สตรียุคใหม่..ใส่ใจสุขภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 22 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน คว่ำกะโหลกกะลา บ้านเหมืองเเดงใต้ ม.1
  ( ประกาศเมื่อ 20 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  การประชุมซักซ้อมแผนการจัดทำงบประมาณ 2564
  ( ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  การประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ
  ( ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  ประชุมยกร่างเทศบัญญัติและยกร่าง ทบทวน เเก้ไข ปรับปรุง เทศบัญญัติ
  ( ประกาศเมื่อ 14 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา งดเหล้าเข้าพรรษา ถือศีล 5
  ( ประกาศเมื่อ 13 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  ยุติธรรมจังหวัดเชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 10 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  ตรวจประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
  ( ประกาศเมื่อ 10 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.แม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 09 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเวียงหอม
  ( ประกาศเมื่อ 03 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  บรรยากาศเปิดภาคเรียนวันที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.แม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 02 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  การประชุมรายงานความเสียหายช่วยเหลือประชาชน ครั้งที่ 2
  ( ประกาศเมื่อ 01 กรกฏาคม 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ( ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1056 ครั้ง )
  สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุ-คนพิการ เเละมอบของช่วยเหลือ
  ( ประกาศเมื่อ 29 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูระดับปฐมวัย บุคลากรทางการศึกษาและกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 25 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
  ( ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  ตรวจสอบการเเก้ไขระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานขนมจีน
  ( ประกาศเมื่อ 15 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  นายกเป็นประธานกรรมการสถานศึกษา
  ( ประกาศเมื่อ 12 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้พิการ
  ( ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  กิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 10
  ( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  มอบเสื้อให้เเก่ผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  ลงพื้นที่มอบหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้พิการ
  ( ประกาศเมื่อ 08 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  ลงพื้นที่มอบของบริจาคเเก่ผู้สูงอายุเเละผู้พิการติดเตียง
  ( ประกาศเมื่อ 01 มิถุนายน 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๗ ประจำวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1062 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๖ ประจำวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 27 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1060 ครั้ง )
  ลงพื้นที่สำรวจความเดือดร้อนของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภา
  ( ประกาศเมื่อ 26 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เทศบลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 19 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่1/2563
  ( ประกาศเมื่อ 18 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1053 ครั้ง )
  มอบกระเบื้องให้เเก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน
  ( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย หลังพายุพัดกระหน่ำ
  ( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าผู้ประกอบกิจการ หมู่ 9 เเละ หมู่ 11
  ( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  ลงพื้นที่สำรวจร้านค้าผู้ประกอบกิจการ หมู่ 6 เเละ หมู่ 13
  ( ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  การประชุมพบปะหารือหาเเนวทางในการพัฒนาร่วมกัน(ท้องถิ่น-อำเภอ)
  ( ประกาศเมื่อ 12 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  รถขายผัก @ จันกะผัก สู้โควิด-19
  ( ประกาศเมื่อ 05 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1060 ครั้ง )
  จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ
  ( ประกาศเมื่อ 04 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  กิ่งกาชาดอำเภอเเม่สาย ลงพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน covid-19
  ( ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2020 เปิดอ่าน 1062 ครั้ง )
  ลงพื้นที่จัดระเบียบดูเเลความเรียบร้อยให้กับผู้บริจาคถุงยังชีพ
  ( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1059 ครั้ง )
  ลงพื้นที่มอบเมล็ดพันธุ์เเละแอลกอลฮอลพร้อมหน้ากากอนามัย
  ( ประกาศเมื่อ 28 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  มอบสื่อการเรียนรู้ ชุด Learn@Home และเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว
  ( ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  #ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น
  ( ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1065 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๕ ประจำวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1064 ครั้ง )
  บ้านนี้มีรัก ปลูกผัก..กินเอง
  ( ประกาศเมื่อ 20 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1078 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๒ ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๓ ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1062 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๔ ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 15 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  มอบวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามคัดกรองกลุ่มเสี่ยงการติดเชื้อ
  ( ประกาศเมื่อ 14 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นละอองฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่สาธารณะ ทต.เเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1054 ครั้ง )
  เรื่อง การรับสมัครนักเรียนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชี่ยงใหม่
  ( ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1067 ครั้ง )
  เตือนเเล้วนะ!!
  ( ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  เตือนเเล้วนะ!! ห้ามมั่วสุม นะจ๊ะ
  ( ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  ต้อนรับนายอำเภอเเม่สายคนใหม่(พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย)
  ( ประกาศเมื่อ 08 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตลาด
  ( ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  พ่นยาฆ่าเชื้อโรค คริสตจักร บ้านภาวิณี
  ( ประกาศเมื่อ 07 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1055 ครั้ง )
  ประชุมหารือเเละหาเเนวทางมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงตลาดปิด
  ( ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการเเพร่ระบาดของโรคโควิด-19
  ( ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1052 ครั้ง )
  มอบหน้ากากอนามัย
  ( ประกาศเมื่อ 03 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1054 ครั้ง )
  ลงพื้นที่สำรวจความเรียบร้อยตลาด ในการป้องกันโรค Covid-19
  ( ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2020 เปิดอ่าน 1061 ครั้ง )
  ตรวจคัดกรองเจ้าหน้าที่ ก่อนเข้าปฏิบัติงาน เเละผู้มาติดต่อราชการ
  ( ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  "บริษัท MLK ไม้ลุงขนค้าไม้" มอบเครื่องดื่มสปอนเซอร์เเละวิตตามินซี
  ( ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  ลงพื้นที่สำรวจเเละวางแผน โครงการพัฒนาพื้นที่ สวนมิตรภาพเเม่สาย
  ( ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1051 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๑ ประจำวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1064 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นยาฆ่าเชื้อโบสถคริสต์ บ้านปิยะพร
  ( ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  พ่นยาฆ่าเชื้อตลาดเหมืองเเดงใต้ หมู่ที่ 1
  ( ประกาศเมื่อ 25 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  ลงพืนที่พ่นละออง ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน covid-19
  ( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  ลงพืนที่พ่นละออง ฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกัน covid-19 (ค่ายทหาร)
  ( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  ลงพื้นที่พ่นละออง ฆ่าเชื้อป้องกันโรค CV-19 โรงเรียนบ้านสันทราย
  ( ประกาศเมื่อ 23 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  ลงพื้นที่ทำความสะอาด 3 ตลาด ในเขตเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๕๐ ประจำวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1081 ครั้ง )
  ทำความสะอาด ตลาดเหมืองเเดงใต้ หมู่ 1
  ( ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1052 ครั้ง )
  กิจกรรมวันท้องถิ่น 18 มีนาคม 63
  ( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  กิจกรรมอบรมเเละทำหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กเล็ก
  ( ประกาศเมื่อ 18 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๗ ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1038 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๘ ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๙ ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๓ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1056 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๔ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1061 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๕ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๖ ประจำวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1040 ครั้ง )
  ทำความสะอาด (BIG CLEANING DAY)
  ( ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  กิจกรรมการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง
  ( ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๒ ประจำวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาเทศบาล
  ( ประกาศเมื่อ 12 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  #ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง.. งด!! การจัดกิจกรรมเป็นการชั่วคราว
  ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๓๙ ประจำวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1058 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๐ ประจำวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๔๑ ประจำวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำเเผนพัฒนาเทศบาล
  ( ประกาศเมื่อ 11 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  ประชุมเงินกองทุนสวัสดิการเทศบาล
  ( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  การประชุมหารือกิจกรรมของกลุ่มพัฒนาสตรีเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  ประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563
  ( ประกาศเมื่อ 08 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1041 ครั้ง )
  #ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง..กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ
  ( ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  #ประกาศเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง..เเนวทางในการลดปัญหาเเละป้องกันตนเองจากฝุ่นละอองในบรรยากาศ PM 2.5
  ( ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  #แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนทุกท่าน/ผู้ประกอบการ ต่างๆ เรื่อง..ขอความร่วมมือ #ลด #ละ #เลิก ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร
  ( ประกาศเมื่อ 04 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1075 ครั้ง )
  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านปิยะพร หมู่ที่ 13
  ( ประกาศเมื่อ 03 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านสันมะนะ หมู่ที่ 5
  ( ประกาศเมื่อ 02 มีนาคม 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โรงเรียนบ้านสันทราย
  ( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1057 ครั้ง )
  อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  ( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1/2563
  ( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านเหมืองเเดงใต้ ม.1
  ( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  พิธีเปิดงานไทลื้อ(ไตลื้อ)
  ( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  ลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิง/สถานประกอบการ ในเขตเทศบาล
  ( ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านสันทราย ม.9
  ( ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บ้านสันทรายใหม่ ม.11
  ( ประกาศเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1051 ครั้ง )
  #ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1053 ครั้ง )
  #ประกาศสำนักคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย (แผนที่แบ่งเขต)
  ( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1075 ครั้ง )
  แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนทุกท่าน...เรื่อง..สมัครเป็นสมาชิกเเม่บ้านมหาดไทยของจังหวัด
  ( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1061 ครั้ง )
  #แจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวัน RVP รักความปลอดภัยทางถนน หรือ RVP Road Safety Day" ปี 2563
  ( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1060 ครั้ง )
  #เเจ้งประชาสัมพันธ์ ประชาชนทุกๆท่าน เชิญชวนเที่ยว "สวนนงนุชพัทยา ฟรี 1 เดือน"
  ( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1061 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๓๘ ประจำวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1063 ครั้ง )
  รณรงค์..ขับขี่ปลอดภัย รักษาวินัยจราจร
  ( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1051 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๓๗ ประจำวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1061 ครั้ง )
  ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๓๖ ประจำวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1056 ครั้ง )
  ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 18 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  โครงการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลขั้นพื้นฐาน
  ( ประกาศเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1070 ครั้ง )
  ประชุมกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1052 ครั้ง )
  ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม "งานวันวิชาการ" 2563
  ( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  #เเจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่องการ #ขอ เเละ #ต่อ ใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหาร / จำหน่ายอาหาร
  ( ประกาศเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1061 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๓๔ ประจำวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1057 ครั้ง )
  #แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ประกอบการ/ห้างร้าน ทุกท่าน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านการส่งเสริมอาชีพ 2563
  ( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1060 ครั้ง )
  #เเจ้งประชาสัมพันธ์ ฝากงานบุญ ถึง ประชาชนทุกท่านครับ
  ( ประกาศเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1052 ครั้ง )
  #งานสาธารณสุข สำนักปลัดเทศบาล เชิญชวน!!
  ( ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1059 ครั้ง )
  ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ไตรมาสที่ 2
  ( ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละความพิการ
  ( ประกาศเมื่อ 07 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  ผ้าป่าสามัคคี ทำบุญอาคารเอนกประสงค์ ศพด.
  ( ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  วิธีป้องกันไวรัส "อู่ฮั่น"
  ( ประกาศเมื่อ 06 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1060 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๓๓ ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1058 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๓๒ ประจำวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 05 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๓๑ ประจำวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 04 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1061 ครั้ง )
  ร่วมจัดนิทรรศการเเละการเเข่งขันรำวงย้อนยุค งานพ่อขุนเม็งรายมหาราช
  ( ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำเดือนมกราคม 2563
  ( ประกาศเมื่อ 29 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  ประชุมการเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  ( ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1051 ครั้ง )
  การสมัครเป็นคณะกรรมการเลือกตั้ง
  ( ประกาศเมื่อ 27 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1070 ครั้ง )
  พิธีบวงสรวงงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 2563
  ( ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  เดินขบวนพิธีเปิดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 2563
  ( ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  การประชุมกองทุนสวัสดิการ ทต.เเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1052 ครั้ง )
  ตรุษจีน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ
  ( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  ประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 2563
  ( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๒๙ ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1058 ครั้ง )
  ประชุมหารือเเนวทางโรงเรียนผู้สูงอายุ
  ( ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  วันเด็กเเห่งชาติ 2563
  ( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  เงินสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุเเละความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  ( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  #เเจ้งประชาสัมพันธ์ #ขอรับบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 1064 ครั้ง )
  เรื่อง เเจ้งให้มาติดต่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2019 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  ( ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2019 เปิดอ่าน 1058 ครั้ง )
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
  ( ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2019 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  #แจ้งประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินการสำรวจป้ายภาษีของร้านค้าและผู้ประกอบการ
  ( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2019 เปิดอ่าน 1123 ครั้ง )
  #แจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง...การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
  ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2019 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  เรื่อง.. รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 04 พฤศจิกายน 2019 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ
  ( ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2019 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  #สาระน่ารู้ เกี่ยวกับภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง #กองคลัง ทต.แม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 25 ตุลาคม 2019 เปิดอ่าน 1059 ครั้ง )
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดแนบท้ายประกาศ)
  ( ประกาศเมื่อ 11 ตุลาคม 2019 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ( ประกาศเมื่อ 08 ตุลาคม 2019 เปิดอ่าน 1057 ครั้ง )
  โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากร
  ( ประกาศเมื่อ 29 สิงหาคม 2019 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  ประกาศสำรวจที่ดิน
  ( ประกาศเมื่อ 02 สิงหาคม 2019 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (จุดเทียน)ภาคค่ำ)
  ( ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2019 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ร.๑๐ (ภาคเช้า)
  ( ประกาศเมื่อ 28 กรกฏาคม 2019 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๙ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
  ( ประกาศเมื่อ 26 กรกฏาคม 2019 เปิดอ่าน 1056 ครั้ง )
  แจ้งประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ (ต่อเดิม)
  ( ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2019 เปิดอ่าน 1070 ครั้ง )
  โครงการคัดแยกขยะ ทต.แม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2019 เปิดอ่าน 1053 ครั้ง )
  #แจ้งประชาสัมพันธ์ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
  ( ประกาศเมื่อ 24 กรกฏาคม 2019 เปิดอ่าน 1233 ครั้ง )
  แจ้งเบาะแสยาเสพติด
  ( ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2019 เปิดอ่าน 1063 ครั้ง )
  เเจกเบี้ยผู้สูงอายุ เเละเบี้ยความพิการ
  ( ประกาศเมื่อ 07 มิถุนายน 2019 เปิดอ่าน 1055 ครั้ง )
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมถรรนะบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง
  ( ประกาศเมื่อ 06 มิถุนายน 2019 เปิดอ่าน 1056 ครั้ง )
  กิจกรรม "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐" (ภาคเช้า)
  ( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2019 เปิดอ่าน 1055 ครั้ง )
  กิจกรรม "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๑๐" (ภาคค่ำ)
  ( ประกาศเมื่อ 03 มิถุนายน 2019 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  เรื่อง การประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
  ( ประกาศเมื่อ 30 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  โครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  พัฒนาพื้นที่ "บ่อน้ำทิพย์" วัดน้อยพระธาตุดอยตุง
  ( ประกาศเมื่อ 22 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
  ( ประกาศเมื่อ 13 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 1056 ครั้ง )
  พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
  ( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  เเจ้งเบี้ยผู้สูงอายุ เเละเบี้ยความพิการ
  ( ประกาศเมื่อ 08 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 1044 ครั้ง )
  โครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
  ( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 1054 ครั้ง )
  การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเเละการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
  ( ประกาศเมื่อ 01 พฤษภาคม 2019 เปิดอ่าน 1052 ครั้ง )
  งานแถลงข่าว ครบรอบ ๑ ปี ถ้ำหลวง
  ( ประกาศเมื่อ 30 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  กิจกรรม "ตลาดนัดงานวิชาการศพด.3 ดี"
  ( ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1048 ครั้ง )
  กิจกรรม แกนนำป้องกันโรคไข้เลือดออกและจิตอาสาหมู่บ้าน ขัดไข่ยุงลาย
  ( ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1059 ครั้ง )
  มอบหลังคากระเบื้องเเละสังกะสี เเก่ผู้ประสบภัย
  ( ประกาศเมื่อ 25 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1047 ครั้ง )
  กิจกรรม "วันเทศบาล" เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  รดน้ำ ดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ ๖๒
  ( ประกาศเมื่อ 19 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1042 ครั้ง )
  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒
  ( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1043 ครั้ง )
  กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ๒๕๖๒
  ( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1051 ครั้ง )
  สืบชะต๋าเอาปอน สรงน้ำพระวันปี๋๋ใหม่
  ( ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  พ่นละอองน้ำ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ
  ( ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1046 ครั้ง )
  ประชุมหารือเเละแนวทางการจัดกิจกรรม (โรงเรียนผู้สูงอายุ)
  ( ประกาศเมื่อ 10 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1050 ครั้ง )
  จ่ายสวัสดิการเบี้ยยังชีพเเละเบี้ยความพิการ 8 หมู่บ้าน
  ( ประกาศเมื่อ 09 เมษายน 2019 เปิดอ่าน 1060 ครั้ง )
  ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกัน รู้เท่าทันและวิธีป้องกันโรคเอดส์
  ( ประกาศเมื่อ 11 มิถุนายน 2018 เปิดอ่าน 1054 ครั้ง )
  รณรงค์การใช้พลังงานอย่างประหยัด
  ( ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2018 เปิดอ่าน 1054 ครั้ง )
  การส่งเสริมการเพิ่มเกษตรอินทรีย์
  ( ประกาศเมื่อ 11 พฤษภาคม 2018 เปิดอ่าน 1049 ครั้ง )
  การส่งเสริมการจัดชื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  ( ประกาศเมื่อ 02 พฤษภาคม 2018 เปิดอ่าน 1045 ครั้ง )
  
       เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
       โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

       จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 708112 ครั้ง


       สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์