เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
มาตรการประหยัดพลังงาน-เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2553
ฐานข้อมมูลเเหล่งน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
ฐานข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2564
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2563
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  
   ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ
   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
   
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในเเละการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี-58
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉ.2-ปี-63
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุ-รับโอนฯ
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน-สอบคัดเลือกและคัดเลือก
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี
  การประเมินความเสี่ยงกรทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (ประจำปี)
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
   
  ... เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยินดีต้องรับทุกท่านที่มาเยือน ...
   
   
    
   
   
   
   
   
  ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เเม่สายมิตรภาพ ( ประกาศเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 15 ครั้ง )
  ร่วมพัฒนาทำความสะอาดเเละเก็บขยะตาม เเม่น้ำสาย ( ประกาศเมื่อ 13 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
  ลงพื้นที่ให้บริการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2565 หมู่ 13 ( ประกาศเมื่อ 11 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
  กีฬาสีสัมพันธ์ ต้านยาเสพติด สันมะนะเกมส์ ( ประกาศเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 13 ครั้ง )
  การประชุมผู้ใช้น้ำ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ( ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2020 เปิดอ่าน 19 ครั้ง )
  โรงเรียนผู้สูงอายุ ทต.เเม่สายมิตรภาพ ( ประกาศเมื่อ 28 ตุลาคม 2020 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
   
  ระเบียบสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓
  ( ประกาศเมื่อ 04/12/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องขยายเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2564
  ( ประกาศเมื่อ 02/12/2563 เปิดอ่าน 17 ครั้ง )
  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมพัฒนาการและการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 17/11/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
  #ประชาสัมพันธ์ เรื่อง...การกำหนดสถานที่ปิดประกาศ เเละสถานที่ติดเเผ่นป้ายเกี่ยวกับ การหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เเละนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในเขตพื้นที่เทศบาล ตำบลเเม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 13/11/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
  #แจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศ จุฬาราชมนตรี เรื่อง..มาตรการป้องกันการเเพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ว่าด้วยการดำเนินกิจกรรมทางศาสนา
  ( ประกาศเมื่อ 11/11/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
  #ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ เรื่อง..การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 06/11/2563 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง
  ( ประกาศเมื่อ 05/11/2563 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
  การกำกับดูเเลการรับซื้อข้าวเปลือก
  ( ประกาศเมื่อ 02/11/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
  การประชาสัมพันธ์ราคาข้าวเเละเเนวทางการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64
  ( ประกาศเมื่อ 02/11/2563 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
  แจ้งแนวทางปฏิบัติในการกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 02/11/2563 เปิดอ่าน 22 ครั้ง )
   
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปอดพร้อมปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 3 บ้านสันผักฮี้ ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ( ประกาศเมื่อ 01/12/2563 เปิดอ่าน 0 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิด ซอย 4/2 พร้อมขยายผิวจราจร หมู่ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ( ประกาศเมื่อ 24/11/2563 เปิดอ่าน 4 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าชุมชนธนธานี (หลังห้องแถว) หมู่ที่ 6 บ้านป่ายางชุม ตำบลแม่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ( ประกาศเมื่อ 24/11/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โรงงาน ประเภทเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ( ประกาศเมื่อ 17/11/2563 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โรงงาน ประเภทเลื่อยยนต์ เพื่อใช้งานในเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ( ประกาศเมื่อ 17/11/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภทโทรทัศน์ เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 12/11/2563 เปิดอ่าน 6 ครั้ง )
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนชำรุดในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ จำนวน 2 สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ( ประกาศเมื่อ 09/11/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน เพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ( ประกาศเมื่อ 26/10/2563 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ เพื่อใช้ในงานกองช่างเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ( ประกาศเมื่อ 26/10/2563 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประเภทเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED เพื่อใช้ในงานกองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ( ประกาศเมื่อ 26/10/2563 เปิดอ่าน 9 ครั้ง )
   
   
   
   

  นายศตพล วงค์ริยะ
  นายกเทศมนตรี
  โทร 097-9243453
   

  นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ
  ปลัดเทศบาล
  โทร 093-6324429
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  
       เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
       โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

       จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 690706 ครั้ง


       สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์