เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 •  
  รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
  แผนปฏิบัติการการทุจริต
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  มาตราการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  มาตราการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส่ในการจัดซื้อจัดจ้าง ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราฐานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราการป้องกันการรับสินบน ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  มาตราฐานการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
   
  ... เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยินดีต้องรับทุกท่านที่มาเยือน ...
   
   
    
   
   
   
   
   
  การประชุมกองทุนสวัสดิการ ทต.เเม่สายมิตรภาพ

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ จัดการประชุมกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพประจำปี พ.ศ.2563

  ( ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 3 ครั้ง )
  ตรุษจีน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.เเม่สายมิตรภาพ

  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพจัดกิจกรรมต้อนรับ "วันตรุษจีน"โดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯเป็นผู้ใหญ่ใจดีในกิจกรรมครั้งนี้พร้อมด้วยนายทนงค์ศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลนายธนพงษ์ อัคนิจ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเเม่สายนางอมรรัตน์ เงินทอง รองปลัดเทศบาลรวมไปถึงผู้อำนวยการกองคลังเเละผู้อำนวยการกองการศึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

  ( ประกาศเมื่อ 23 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 5 ครั้ง )
  โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ โดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ มอบหมายให้ นายทนงค์ศักดิ์ รัตนโสภณ ปลัดเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเทศบาล กำนัน ผู้ช่วยเเละผู้ใหญ่บ้านประชาชนจิตอาสา ในเขตเทศบาลฯเข้าร่วมกิจกรรม "โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ"

  ( ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 7 ครั้ง )
  ประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน 2563

  งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ จัดการประชุมประจำปีสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2563โดยมีนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯเป็นประธานในที่ประชุม

  ( ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 8 ครั้ง )
  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๒๙ ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓

  #ป้องกันรายงาน ฉบับที่ ๑๒๙ ประจำวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๓ รวบลัดตัดตอน อ่านง่าย เข้าใจง่าย #วารสารฉบับย่อประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ ภาพ : กิตติกรกานต์ ใจชมชื่นพนักงานวิทยุ งานป้องกันเเละบรรเทาสาธารณภัยข่าว/เล่มข่าว : นายพชรพล ประคำเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์เเละส่งเสริมการท่องเที่ยวทต.เเม่สายมิตรภาพwww.maesaimittraphap.go.thFacebook : เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพอ.เเม่สาย จ.เชียงรายโทร : 0-5373-4083 ต่อ 101

  ( ประกาศเมื่อ 16 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 11 ครั้ง )
  ประชุมหารือเเนวทางโรงเรียนผู้สูงอายุ

  ประชุมหารือการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(โรงเรียนผู้สูงอายุ)

  ( ประกาศเมื่อ 14 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 16 ครั้ง )
  วันเด็กเเห่งชาติ 2563

  กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพจัดกิจกรรมงานวันเด็กเเห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563

  ( ประกาศเมื่อ 11 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 12 ครั้ง )
  เงินสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุเเละความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563

  เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพโดยนายศตพล วงค์ริยะ นายกเทศมนตรีฯ

  ( ประกาศเมื่อ 10 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 10 ครั้ง )
  #เเจ้งประชาสัมพันธ์ #ขอรับบริจาคของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๖๓

  เชิญชวนทุกๆท่านผู้มีจิตเอื้อเฟื้อร่วมกันบริจาคของขวัญวันเด็ก เนื่องในวันเด็กเเห่งชาติ วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๓ ได้ที่.. #กองการศึกษา เทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ๒๔๒ หมู่ ๙ บ้านสันทราย ตำบลเเม่สาย อำเภอเเม่สายจังหวัดเชียงราย ๕๗๑๓๐โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๓๔๐๘๓ ต่อ ๑๐๔ ร่วมบริจาคกันเยอะๆนะครับ เพื่อน้องหนูอนาคตของชาติรุ่นต่อๆไปในภายภาคหน้าครับ... #งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเเม่สายมิตรภาพ

  ( ประกาศเมื่อ 06 มกราคม 2020 เปิดอ่าน 14 ครั้ง )
  เรื่อง เเจ้งให้มาติดต่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๖๓

  เรียน เจ้าของป้าย / เจ้าของทรัพย์สิน >>เเจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับ<<*รายละเอียดตามเอกสารที่เเนบมาด้วยนี้

  ( ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2019 เปิดอ่าน 46 ครั้ง )
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  ( ประกาศเมื่อ 03 ธันวาคม 2019 เปิดอ่าน 156 ครั้ง )
  ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม

  รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารดาวน์โหลด หัวข้อยื่นแบบและชำระภาษี

  ( ประกาศเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2019 เปิดอ่าน 130 ครั้ง )
  #แจ้งประชาสัมพันธ์ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินการสำรวจป้ายภาษีของร้านค้าและผู้ประกอบการ

  กองคลัง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้ดำเนินการสำรวจป้ายภาษีของร้านค้าและผู้ประกอบการเพื่อดำเนินการจัดเก็บข้อมูลภาษีป้าย เพื่อใช้ในการเก็บภาษีป้ายในปี พ.ศ.๒๕๖๓

  ( ประกาศเมื่อ 07 พฤศจิกายน 2019 เปิดอ่าน 151 ครั้ง )
   
   
   
  ประกาศผู้ชนะ ครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในงานเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ( ประกาศเมื่อ 23/09/2562 เปิดอ่าน 51 ครั้ง )
  การประกวดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถบรรทุกขยะ)
  ( ประกาศเมื่อ 10/09/2562 เปิดอ่าน 44 ครั้ง )
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง
  ( ประกาศเมื่อ 19/04/2562 เปิดอ่าน 93 ครั้ง )
  ประมูลจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบ้านป่ายางชุม หมู่.6
  ( ประกาศเมื่อ 27/03/2562 เปิดอ่าน 97 ครั้ง )
  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมเเซมถนน ผิวลาดยางแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร ถ.๓๖-๐๐๓ สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเหมืองเเดงปิยะพร
  ( ประกาศเมื่อ 18/12/2561 เปิดอ่าน 186 ครั้ง )
  เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วสุสาน บ้านสันผักฮี้ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
  ( ประกาศเมื่อ 02/08/2561 เปิดอ่าน 164 ครั้ง )
  ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงและขยายผิวจราจรพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กท้ายซอย 3,4,5 หมู๋ที่ 1 บ้านเหมืองแดงใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
  ( ประกาศเมื่อ 18/06/2561 เปิดอ่าน 166 ครั้ง )
  http://process3.gprocurement.go.th/EPROCRssFeedWeb/egpannouncerss.xml?deptId=0307&anounceType=B0&methodId=16
  ( ประกาศเมื่อ 29/03/2561 เปิดอ่าน 155 ครั้ง )
  แก้ไขประกาศประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธิการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  ( ประกาศเมื่อ 24/08/2560 เปิดอ่าน 265 ครั้ง )
  ประมูลจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ๓๖-๐๐๒ สายเลียบคันคลองชลประทาน RMC๑ หมู่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ ตำบลแม่สาย โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
  ( ประกาศเมื่อ 23/08/2560 เปิดอ่าน 255 ครั้ง )
   
   
   
   

  นายศตพล วงค์ริยะ
  นายกเทศมนตรี
   

  นายทนงศักดิ์ รัตนโสภณ
  ปลัดเทศบาล
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
   
   
  บำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราชผู้สร้างเชียงราย 758 ปีอย่างรุ่งเรือง
  ( Update วันที่ 25 มกราคม 2020 เวลา 20:27:59 นาที )
  เทศบาลนครเชียงรายบวงสรวงพญามังรายผู้สร้างเชียงราย 758 ปี
  ( Update วันที่ 25 มกราคม 2020 เวลา 14:46:42 นาที )
  วิธีป้องกันโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019
  ( Update วันที่ 25 มกราคม 2020 เวลา 12:05:28 นาที )
  จังหวัดเชียงรายจัดโครงการฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า และจัดทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน ไทย- เมียนมา เพื่อป้องกันปัญหาไฟป่าและหมอกควันข้ามชาติ
  ( Update วันที่ 24 มกราคม 2020 เวลา 16:26:45 นาที )
  ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประมูลงานศิลปะ โครงการทัศนาศิลป์ ถิ่นเชียงคำ
  ( Update วันที่ 24 มกราคม 2020 เวลา 14:14:16 นาที )
  จังหวัดเชียงรายเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่าพร้อมจัดแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน
  ( Update วันที่ 24 มกราคม 2020 เวลา 12:11:34 นาที )
  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายบวงสรวงขอพรให้การจัดงานพ่อขุนเม็งรายมหาราชและงานกาชาดจังหววัดเชียงรายดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
  ( Update วันที่ 24 มกราคม 2020 เวลา 12:06:34 นาที )
  ดาวน์โหลดหนังสือราชการ สถ. จ.เชียงราย
  
       เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
       โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

       จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 617135 ครั้ง


       สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์