เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
มาตรการประหยัดพลังงาน-เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร 2553
ฐานข้อมมูลเเหล่งน้ำเสียในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
ฐานข้อมูลตลาดในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ อ.เเม่สาย จ.เชียงราย
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๓) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2564
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ประจำปี 2563
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.3) งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2 เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
ดูทั้งหมด 
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 • กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 •  
   ข้อมูลการสำรวจความพึงพอใจ
   สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ
   
  คู่มือการปฏิบัติงานการจัดวางระบบควบคุมภายในเเละการประเมินผลการควบคุมภายใน
  คู่มือปฏิบัติงาน อปท.
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ปี-58
  ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน-ฉ.2-ปี-63
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและการบรรจุ-รับโอนฯ
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน
  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงาน-สอบคัดเลือกและคัดเลือก
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
   
  แผนป้องกันการทุจริต 5 ปี
  การประเมินความเสี่ยงกรทุจริตประจำปี
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (6 เดือน)
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต (ประจำปี)
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  รายงานทางการเงิน
  ดาว์นโหลดที่นี่
  งบทดลองหลังปิดบัญชี
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2558
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2558
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 ไตรมาสที่ 2
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 3
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 4
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561ไตรมาสที่ 2
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
  รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
  
       เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
       โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

       จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 688844 ครั้ง


       สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์