เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
อำนาจหน้าที่
ประกาศเรื่องการเเสดงเจตจำนงสุจริต
 
ผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
มาตรฐานงานบุคคล
แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (1)
มติ ก. เทศบาล.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
 
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
หนังสือมอบอำนาจเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
หนังสือแจ้งความประสงค์เบี้ยยังชีพ-มิตรภาพ
 
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภทการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561
แผนจัดหาพัสดุ 2562
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม) 2561
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 งวดที่ 1 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 เล่ม 3
ดูทั้งหมด 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
ดูทั้งหมด 
 
 • ประกาศจากสภา
 • รายงานการประชุมสภา
 •  
  รายงานผลผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  ข้อมูลสถิติการให้บริการ
  มาตราฐานการให้บริการ
  มาตราฐานการปฏิบัติงาน
   
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรประจำปี เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
   
  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  แผนปฏิบัติการการทุจริต 4 ปี
  รายงานผลการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
  รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต
   
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
  รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  แผนจัดหาพัสดุ 2562
  ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
  ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
  ความรู้เกี่ยวกับภาษี
  ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
  ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
  แบบแสดงรายภาษีป้าย
  ดูทั้งหมด 
   
  กฏหมายทั่วไป
  ลิงค์ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงานของ อปท.
  กฏหมายเกี่ยวกับจราจร
  กฏหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
   
   
   
  รายงานทางการเงิน
  ดาว์นโหลดที่นี่
  งบทดลองหลังปิดบัญชี
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2557
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2557
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฏาคม 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2558
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2558
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2558
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 ไตรมาสที่ 2
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 3
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
  รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 4
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560
  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561ไตรมาสที่ 2
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
  รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
  รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
  
       เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
       โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

       จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 626795 ครั้ง


       สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์