เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
แผนการดำเนินงาน 2564
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561ไตรมาสที่ 2
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 ไตรมาสที่ 2
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560
 
รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันคุณภาพเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2559
กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ค้างาช้าง
คำแนะนำของผู้จดทะเบียนผู้ค้างาช้าง
คำชี้แจงให้ผู้ประกอบการงาช้างและผู้ค้างาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการจัดทำลูกบอลในระบบ egp วิธีตกลงราคา
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
 
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจท่องเที่ยว
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย
ศักยภาพของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

        จำนวนบุคลากร(ข้าราชการ/พนักงาน)    50   คน 
              1. ผู้บริหาร        จำนวน    2  คน
                       1.1 นายวรรณศิลป์    จีระกาศ                       ปลัดเทศบาล
                       1.2 นางสาวสุดา    ปฏิเสน                           รองปลัดเทศบาล
 

               2. สังกัดสำนักปลัดเทศบาล        จำนวน   20   คน
                         2.1 ว่าที่ พ.ต.สุริยะ    กูลพิมาย                    หัวหน้าสำนักปลัด
                         2.2 พ.จ.อ.สุระกิจ    ยอดมงคล                   นิติกร
                         2.3 นางเบญจมาศ    อินธิ                           บุคลากร
                         2.4 นายธรรมสาคร    ทะนันชัย                   จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
                         2.5 นายณัฐพัฒน์    กมลภพ                       นักวิชาการสุขาภิบาล 
                         2.6 นายจ.อ.จักรกฤษ    กองตา                 จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                         2.7 นางสาวมณีวรรณ    ซาวคำเขตต์         เจ้าพนักงานธุรการ 
                         2.8 นางสาวศุภลักษณ์    มีลาภ                   ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี
                         2.9  นายอนุรักษ์    ลาตรินทร์                      ผช.นักพัฒนาชุมชน
                         2.10  นางสุภัฌญา    แสนช่างไม้               ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
                         2.11  นางสาววันวิสาข์    เมธา                  พนักงานจ้างทั่วไป
                         2.12 นายประวิทย์    ขุนซาง                     พนักงานจ้างทั่วไป
                         2.13 นายรณชัย    พรมปัญญา                   พนักงานจ้างทั่วไป
                         2.14 นายกัมพล    ปารี                              นักการภารโรง
                         2.15 นายวิชชา    ทาสุนย์                         พนักงานขับรถ(รถบรรทุกขยะ)
                         2.16 นายสมศักดิ์    เชื้อเมืองพาน             พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
                         2.17 นายสมจิตร    เรือนคำใจ                    พนักงานจ้างทั่วไป(รถบรรทุกขยะ)
                         2.18 นายประสงค์    แสนสมฤทธิ์               พนักงานจ้างทั่วไป(รถบรรทุกขยะ)
                         2.19 นายบุญยัง    คำมณีเลิศ                    พนักงานจ้างทั่วไป(รถบรรทุกขยะ)
                         2.20 นางชาลิสา    พระจันทร์ศรี                พนักงานจ้างทั่วไป

               3.  สังกัดกองคลัง         จำนวน    10   คน
                         3.1  นางสาวพิมพ์พร   คำมะยอม                 ผู้อำนวยการกองคลัง
                         3.2  นางสาวเดือนเพ็ญ   จันโย                   นักวิชาการคลัง
                         3.3  นางฉัตรทอง   เสริมสุขรัตนกุล             นักวิชาการจัดเก็บรายได้
                         3.4  นางพัชรินทร์    ป้อใย                          เจ้าพนักงานพัสดุ
                         3.5  นางสาวจารุมล   แก้วรากมุก                ผช.จพง.การเงินและบัญชี
                         3.6  นายสุทธิพงษ์   ฟองอินทร์                   ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
                         3.7  นายเอกชรินทร์   วงค์ริยะ                    พนักงานจ้างทั่วไป
                         3.8  นางเสาวลักษณ์   ธานา                       พนักงานจ้างทั่วไป
                         3.9  นางสาวพิมพิไล    ไชยะเทพ                พนักงานจ้างทั่วไป
                         3.10  นางสาวพชรพรรณ    จันตา               พนักงานจ้างทั่วไป

               4.  สังกัดกองช่าง        จำนวน    8   คน
                          4.1 นายสุบินทร์   ตารินทร์                         ผู้อำนวยการกองช่าง
                          4.2 นายขวัญชัย   โกเมนกุล                      นายช่างโยธา
                          4.3 ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ   แสนวัน                    นายช่างเขียนแบบ
                          4.4 นายบรรจง   เกรียงเกษม                     ช่างโยธา
                          4.5 ปราโมทย์   หมื่นนามหน่อ                   ช่างสำรวจ 
                          4.6 นายเอกลักษณ์   สุวรรณ์                      ผช.จพง.ธุรการ
                          4.7 นายชัยยันต์   เกตุแก้ว                         พนักงานจ้างทั่วไป
                          4.8 นายภาคภูมิ   ตายะสืบ                         พนักงานจ้างทั่วไป

               5.  สังกัดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน    10    คน
                             5.1  นางสาวจารุณี    สายน้ำเย็น             ผู้อำนวยการกองการศึกษา
                             5.2  นางปาณิสรา    ลาตรินทร์                เจ้าพนักงานธุรการ
                             5.3  นางอนงค์    ดอกไม้                         หัวหน้า ศพด.บ้านเวียงหอม
                             5.4  
นางสายฝน    คำไร่                          หัวหน้า ศพด.บ้านสันผักฮี้
                             5.5  นางเพ็ญศรี    เฒ่ามูลละ                   ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสันผักฮี้
                             5.6  นางรัตน์    ใจภิภักดิ์                          ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเวียงหอม
                             5.7  นางลักษมีแข    คลทรงแสน             ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสันผักฮี้
                             5.8  นางขวัญใจ    เหมพิจิต                     ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสันผักฮี้
                             5.9  นางสาวกฤตติกา ปัญญาเรือน          ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านสันผักฮี้
                             5.10 นายทวีศักดิ์    นาทวี                       พนักงานจ้างทั่วไป
                        

        ระดับการศึกษาของบุคลากร

                             -  ประถมศึกษา                                       จำนวน    3    คน
                             -  มัธยมศึกษา                                         จำนวน    7    คน
                             -  อนุปริญญาตรี/ปวท./ปวส.                   จำนวน    4    คน
                             -  ปริญญาตรี                                          จำนวน   20   คน
                             -  ปริญญาโท                                         จำนวน    5    คน


รายได้ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ


  ประมาณการรายรับ
ปี 2554
รายรับจริง 1 ต.ค.52
ถึง 30 ก.ย.53
ก. รายได้จัดเก็บเอง
   1. หมวดภาษีอากร
      1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
      1.2  ภาษีบำรุงท้องที่
      1.3  ภาษีป้าย
 
 
400,000.00
30,000.00
100,000.00
   
 
403,998.30
30,363.90
98,711.00
 
รวม 530,000.00   533,073.20  
   2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
      2.1  ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง
            สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร
      2.2  ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย
      2.3  ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่
            เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      2.4  ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ
            แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา
      2.5  ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
      2.6  ค่าปรับการผิดสัญญา
      2.7  ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลและ
            มูลฝอย
      2.8  ค่าใบอนุญาตอื่นๆ
 
10,000.00
 
450,000.00
27,000.00
 
-
 
-
-
-
 
-
   
11,900.00
 
502,020.00
40,100.00
 
200.00
 
1,000.00
4,740.00
4,000.00
 
1,931.27
 
รวม 487,000.00   565,891.27  
  ประมาณการรายรับ
ปี 2554

11
รายรับจริง 1 ต.ค.52
ถึง 30 ก.ย.53
   3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
      3.1  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
 
50,000.00
   
143,690.24
 
รวม 50,000.00   143,690.24  
   4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
      4.1  ค่าขายแบบแปลน
      4.2  ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง
      4.3  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ          
 
20,000.00
-
-
   
71,800.00
279.00
67,350.00
 
รวม 20,000.00   139,429.00  
ข.  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.
    5. หมวดภาษีจัดสรร
       5.1  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ
       5.2  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
       5.3  ภาษีธุรกิจเฉพาะ
       5.4  ภาษีสุรา
       5.5  ภาษีสรรพสามิต
       5.6  ค่าภาคหลวงแร่
       5.7  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
       5.8  ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
             ตามประมวลกฎหมายที่ดิน
 
 
6,000,000.00
2,500,000.00
50,000.00
1,200,000.00
3,500,000.00
50,000.00
60,000.00
5,000,000.00
   
 
6,113,063.36
2,707,927.46
48,774.45
1,413,419.02
3,828,051.29
59,634.99
71,969.36
6.320,937.00
 
รวม 18,360,000.00   20,563,776.93  
ค.  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
    6.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป
       6.1  เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจ
             หน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ
 
 
10,453,000.00
   
 
8,668,453.00
 
รวม 10,453,000.00   8,668,453.00  
รวมรายรับทั้งสิ้น 29,900,000.00   30,614,313.64  
  

ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่

          พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เป็นเขตที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ      การท่องเที่ยวและความมั่นคงของจังหวัดเชียงราย โดยมีพื้นที่ติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า และในปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทย พม่า ลาว จีน  ดังนั้นจึงเกิดการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์ และการสื่อสารระหว่าง 4 ประเทศ  จึงเป็นการเอื้อต่อการพัฒนาของพื้นที่เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเปิดสะพานมิตรภาพไทย-พม่า แห่งที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่บ้านสันผักฮี้ หมู่ทื่ 3 ตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย
 
 

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 688854 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์