เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ภาพกิจกรรม
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565 ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
แผนการดำเนินงาน 2564
แผนการดำเนินงาน 2563
แผนการดำเนินงาน 2562
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2564
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (รอบ 6 เดือน)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2563
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2562
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2561
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561ไตรมาสที่ 2
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 ไตรมาสที่ 2
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560
 
รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2562
รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2
รายงานติดตามแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันคุณภาพเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2559
กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ค้างาช้าง
คำแนะนำของผู้จดทะเบียนผู้ค้างาช้าง
คำชี้แจงให้ผู้ประกอบการงาช้างและผู้ค้างาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการจัดทำลูกบอลในระบบ egp วิธีตกลงราคา
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
 
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจท่องเที่ยว
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย

ที่ตั้ง

                   เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากตัวที่ว่าการอำเภอแม่สาย 5 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากตัวศาลากลางจังหวัดเชียงราย 65 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดกับเทศบาลต่างๆ ดังต่อไปนี้
                   ทิศเหนือ           ติดต่อกับ     สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
                   ทิศใต้               ติดต่อกับ     เทศบาลตำบลเวียงพางคำ
                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ     ตำบลเกาะช้างและตำบลศรีเมืองชุม
                   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ     เทศบาลตำบลแม่สาย

เนื้อที่

                   มีเนื้อที่ทั้งหมด จำนวน  20  ตารางกิโลเมตร หรือจำนวน 12,500 ไร่ โดยประมาณ

ลักษณะภูมิประเทศ

                   มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  ใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่การเกษตรกรรม

ลักษณะภูมิอากาศ

                   แบ่งออกได้เป็น  3  ฤดู (แบบมรสุม) คือ

 -  ฤดูร้อน ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ28 องศาเซลเซียส
-  ฤดูฝน ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน ตุลาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ27 องศาเซลเซียส
-  ฤดูหนาว ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ10 องศาเซลเซียส

      อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ25 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส ฤดูหนาวต่ำสุดประมาณ 6 องศาเซลเซียส


เขตการปกครอง

                   จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ มีจำนวน  8  หมู่บ้าน  คือ
                             หมู่ที่  1   บ้านเหมืองแดงใต้                       
                             หมู่ที่  3   บ้านสันผักฮี้           
                             หมู่ที่  4   บ้านเวียงหอม                  
                             หมู่ที่  5   บ้านสันมะนะ           
                             หมู่ที่  6   บ้านป่ายางชุม         
                             หมู่ที่  9   บ้านสันทราย           
                             หมู่ที่  11  บ้านสันทรายใหม่    
                             หมู่ที่  13  บ้านเหมืองแดงปิยะพร                                                       
หมายเหตุ  หมู่ที่  6  บ้านป่ายางชุมมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพและบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สาย

           ประชากรในพื้นที่

                   ตารางแสดงจำนวนประชากรรวมในช่วง 2 ปีย้อนหลัง
ปี ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
2552 3,817 4,256 8,073 4,029
2553 3,919 4,405 8,324 4,629
         
ปี  2554
 
หมู่ที่
 
ชื่อหมู่บ้าน
 
ครัวเรือน
ประชากร  
รวม
ชาย หญิง
1 บ้านเหมืองแดงใต้ 535 431 520 951
3 บ้านสันผักฮี้ 611 574 652 1,226
4 บ้านเวียงหอม 351 408 444 852
5 บ้านสันมะนะ 248 265 276 541
6 บ้านป่ายางชุม 473 328 328 656
9 บ้านสันทราย 483 409 474 883
11 บ้านสันทรายใหม่ 610 496 583 1,079
13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร 1,454 1,032 1,187 2,219
รวม 4,765 3,943 4,464 8,407
ที่มา :  สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  ณ  เดือนกุมภาพันธ์  2554


ข้อมูลประชากรตำบลแม่สายที่อาศัยอยู่จริงตามข้อมูล จปฐ. ปี 2554  ประมวลผลสรุปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม2554    
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน
1 บ้านเหมืองแดงใต้ 186
3 บ้านสันผักฮี้ 226
4 บ้านเวียงหอม 195
5 บ้านสันมะนะ 125
6 บ้านป่ายางชุม 92
9 บ้านสันทราย 138
11 บ้านสันทรายใหม่ 191
13 บ้านเหมืองแดงปิยะพร 237
รวมทั้งหมด 1,390
 

รายชื่อคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

 
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายศตพล    วงค์ริยะ นายกเทศมนตรี 0-81716-3453
2 นายนำศักดิ์    ประโรมวงค์ รองนายกเทศมนตรี 0-84611-5144
3 นางสาวอุบล    ใจวรรณะ รองนายกเทศมนตรี 0-85029-2160
4 นายสุข    ทะนันไชย เลขานายกเทศมนตรี 0-86194-6561
5 นายธนพงศ์    อัคนิจ ที่ปรึกษานายก  
6 นายเสถียร    ใหญ่อินทร์ ประธานสภาเทศบาล 0-81595-0962
7 นายไกสร    โนบาง รองประธานสภาเทศบาล  
8 นายสุนทร    เยาว์ธานี เลขานุการสภาเทศบาล 0-81783-5090
9 นายบรรจง    ณ ลำพูน สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0-81026-5884
10 นายสง่า     จับใจนาย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0-81034-1170
11 นายศรีศักดิ์    ใจประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 0-87185-0516
12 นายหนึ้ง    อิ่นแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0-86115-0726
13 นางศรันญา    มะณี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 0-89263-3172
14 นายขจร    ปาเปาอ้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2  
 


รายชื่อกำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่สาย

 
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
1 นายบุญรัตน์    คำเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 0-81881-1179
2 นายสุเทพ       อุ่นนันกาศ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 0-85870-1682
3 นายสมฤทธิ์     ยาใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 0-81287-2911
4 นายสูน          ปาเปาอ้าย ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 0-85032-7598
5 นายวัฒนา       อินชาติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 0-80034-2979
6 นายวิทยา       นามวงค์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 0-87576-7405
7 นายวีระ         โพธิ์ศรี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 11 0-89635-3270
8 นายสุนทร       สันชมภู ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 0-84741-7231

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 688846 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์