เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
 Untitled Document
หน้าแรกเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประมูลจัดซื้อจ้ดจ้าง
ผลงาน/ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
ร้องทุกข์-ร้องเรียน
ติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ประวัติเทศบาล
วิสัยทัศน์/คำขวัญ/พันธกิจ
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
การบริการพื้นฐาน
ศักยภาพในตำบล
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564
แผนพัฒนาสามปี 2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนยุทธศาสตร์ 2558-2560
แผนพัฒนาสามปี 2558-2560
 
แผนการดำเนินงาน 2561
แผนการดำเนินงาน 2560
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนการดำเนินงาน 2558
 
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2562
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2561
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2560
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2559
รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป 2558
 
งบทดลองหลังปิดบัญชี
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกันยายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนเมษายน 2561
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561ไตรมาสที่ 2
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนมกราคม 2561
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2560
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 4
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2560ไตรมาสที่ 3
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมิถุนายน 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560 ไตรมาสที่ 2
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนเมษายน 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมกราคม 2560
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนธันวาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกันยายน 2559
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมีนาคม 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนมกราคม 2559
รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2558
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2558
รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม 2558
 
รายงานผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แผนจัดหาพัสดุ 2562
ความรู้เกี่ยวกับระเบียบพัสดุ
ความรู้เกี่ยวกับระบบแท่ง
ความรู้เกี่ยวกับภาษี
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับเบี้ยยังชีพ
ความรู้เกี่ยวกับการขอมีบัตรประจำตัว
แบบแสดงรายภาษีป้าย
แบบแสดงรายการที่ดิน เพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่
แบบแจ้งรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก
ประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันคุณภาพเทศบาลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ให้ใช้ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี ๒๕๖๐
ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ ๕ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 2559
กระบวนงานบริการตามภารกิจของเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
ข้อมูลทั่วไปเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนผู้ค้างาช้าง
คำแนะนำของผู้จดทะเบียนผู้ค้างาช้าง
คำชี้แจงให้ผู้ประกอบการงาช้างและผู้ค้างาช้างยื่นจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการจัดทำลูกบอลในระบบ egp วิธีตกลงราคา
คำขอจดทะเบียนพาณิชย์
 
 
เชียงรายโฟกัส ดอทคอม
จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย
ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
สนง.เกษตรจังหวัด
สนง.เกษตรและสหกรณ์
สนง.สถิติจังหวัด
สนง.ประกันสังคม
สนง.ปศุสัตว์จังหวัด
สถานีอุตุนิยมวิทยา
สนง.คลังจังหวัด
ศูนย์การศึกษานอกร.ร.
ตำรวจท่องเที่ยว
ททท.ภาคเหนือเขต 2
ด่านศุลกากรแม่สาย
ศูนย์ท่องเที่ยวเชียงราย

การคมนาคม          

           1)  ถนนลาดยาง       จำนวน           6        สาย
                    -  ถนนเลี่ยงเมืองทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 123
                    -  ถนนเหมืองแดง ถึง ทุ่งเกลี้ยง
                    -  ถนนเลียบคลองชลประทาน 1L-RMC1
                    -  ถนนเลียบคลองชลประทาน 2L-RMC1 เชื่อมตำบลศรีเมืองชุม
                    -  ถนนเลียบคลองชลประทาน RMC2  สายเวียงหอมหนองสี่แจ่ง
                    -  ถนนปิยะพร 4

          2)  ถนนลูกรัง        จำนวน           3        สาย
                    -  ถนนพนังกั้นน้ำสาย
                    -  ถนนการเกษตรเตจ๊ะวันดี
                    -  ถนนการเกษตร 2L-RMC2  เชื่อมตำบลศรีเมืองชุม

          3)  ถนน คสล.       จำนวน      127     สาย
                    -  ถนนปิยะพร 1            จำนวน       1        สาย
                    -  ถนนปิยะพร 2            จำนวน       7        สาย
                    -  ถนนปิยะพร 3            จำนวน       1        สาย
                    -  ถนนปิยะพร 4             จำนวน     19       สาย

                    -  ถนนปิยะพร 5             จำนวน       5       สาย
                    -  ถนนปิยะพร 6             จำนวน       6       สาย
                    -  ถนนปิยะพร 7             จำนวน     14       สาย
                    -  ถนนเหมืองแดง           จำนวน       6      สาย
                    -  ถนนธนธานี                จำนวน     23      สาย
                    -  ถนนบ้านสันผักฮี้         จำนวน       8      สาย
                    -  ถนนบ้านสันทราย        จำนวน       7      สาย
                    -  ถนนบ้านสันทรายใหม่  จำนวน      13     สาย
                    -  ถนนบ้านเวียงหอม       จำนวน       7      สาย
                    -  ถนนบ้านสันมะนะ         จำนวน      10    สาย


การโทรคมนาคม

                    -  สถานีรับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์เอกชน จำนวน   3   ระบบ

การไฟฟ้า

                    -  หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง มีจำนวน 8 หมู่บ้าน       
                    -  หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง มีจำนวน 2 หลังคาเรือน โดยใช้โซล่าเซลล์ อยู่ในเขตหมู่ที่ 5 บ้านสันมะนะ 


แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   ลำเหมือง มีจำนวน 6 สาย ได้แก่
                   1)  ลำเหมืองแดง
                   2)  ลำเหมืองหนองบัว
                   3)  ลำเหมืองร่องทราย
                   4)  ลำเหมืองกลาง
                   5)  ลำเหมืองใหม่
                   6)  ลำเหมืองแสะ


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

                   1)  ฝายเวียงหอม
                   2)  คลองชลประทาน  จำนวน 4 แห่ง ได้แก่
                             -  RMC 1
                             -  RMC 2
                             -  1L - RMC 1
                             -  2L - RMC 2


ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                   1)  หนองกัด    มีพื้นที่  25  ไร่  3  งาน  18  ตารางวา
                   2)  หนองแรด  มีพื้นที่  54  ไร่

     เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
     โทรศัพท์ 053-734083 โทรสาร 053-734083 ต่อ 105

     จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ 551179 ครั้ง


     สงวนลิขสิทธิ์ ค.ศ.2016 เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ออกแบบและพัฒนาโดย : เชียงรายเอ็นเทอร์ซอฟต์